Yoshiyama Riki Kinebuchi Takumi Takano Taiki Tanaka Daiki